Vilken väg? Svenska kyrkan skiljs från staten den 31 december 1999. Vad innebär det för Täby församling?

Faktum är att det mesta blir som förut. Sedan ett par år tillbaka blir man medlem i vår församling genom att döpas eller genom att vara med i en annan församling i Svenska kyrkan och flytta till Täby. Man kan också bli medlem genom att anmäla detta till kyr­koherden, utan att döpas.

 

Dessa regler ändras inte. Ingen mister sitt medlemsskap i för­samlingen i och med skiljandet från staten. Man kan givetvis själv begära sitt utträde, men det är ju ingen nyhet.

 

Också vad gäller församlingens ekonomi blir allt vid det gamla. Församlingen får inga pengar av staten i dag och givetvis inte hel­ler i morgon. Den som är medlem betalar i dag kyrkoskatt (efter årsskiftet byter den namn till kyrkoavgift) och den kommer att beräknas samma sätt som för­ut. För den som har beskattnings­bar inkomst är kyrkoskatten i Täby 78 öre per skattekrona år 1999 och kyrkoavgiften blir-den­samma också år 2000.

 

Men några viktiga förändringar sker vid årsskiftet. Det som förut beslutades av regeringen i kyrk­liga frågor beslutas nu av kyr­kans egna organ. Detta handlar om kyrkans riksnivå. lokal­planet sker två förändringar vär­da att notera. Den viktigaste är att den kyrkliga rösträttsåldern sänks från 18 till 16 år. Den and­ra är att prästerna blir anställda av församlingen och inte av stif­tet.

 

De två nav där den viktigaste församlingsverksamheten sker är Gudstjänsten och mötet med den

enskilda människan. Utifrån den utgångspunkten gör Täby för­samling viktiga prioriteringar:

 

Gudstjänstutbudet. I våra fem kyrkor firas Gudstjänst sön- och helgdagar, Gudstjänster som ge­staltar människans livsvillkor och Jesu liv och gärning.

Musiken. Täby församling sat­sar musiken. Ett stort antal körer finns för alla åldrar.

Barn och ungdom. Försam­lingen driver ett stort antal egna förskolor och en omfattande efter­middagsverksamhet för skolbarn. Konfirmationsverksamheten med läger på Karlberg och på andra ställen är en annan prioritering.

Diakoni. Viktiga satsningar här är sorgegrupper för närmast anhöriga till avlidna i vår försam­ling samt öppen vardagsverksam­het med möjlighet till gemenskap och sysselsättning. Täbydialogen riktar sig främst till medelålders och ger möjlighet att diskutera hur det är att leva i dag och vårt självhjälpscentrum vill ge möjlig­het för människor i likartade livs­situationer att stödja varandra. Familjerådgivning, sjukhuskyrka, närvaro Täbyanstalten och Dagens präst är andra viktiga delar av diakonin.

Kultur i kyrkan. Allt i kyrkan har givetvis med kultur att göra. Församlingens samarbete med kulturarbetare av olika slag kan inte nog betonas.

Frivilligverksamhet. Med det menas församlingsverksamhet som bedrivs av församlingsmed­lemmar som inte är anställda el­ler politiskt förtroendevalda. Här finns våra syföreningar/arbets­kretsar, församlingens lekman­nakår som erbjuder t.ex. studier och utflykter, söndagsskolan samt arbetet för Lutherhjälpen, Svens­ka Kyrkans Mission och Svenska Kyrkan i Utlandet. Här ingår även Svenska Kyrkans Unga i Täby, som bedriver verksamheter för ungdomar i åldrarna 15-25 år.

Begravningsverksamhet. Den­na verksamhet består i att erbjuda gravplats och gravsättning för i första hand Täbybor. Här ingår även vården av våra kyrkogårdar, begravningsgudstjänsten i kyr­kan liksom att erbjuda lokal för borgerlig ceremoni.

 

Det uppräknade ger en bild av Täby församlings inriktning i dag och i den närmaste framtiden. Är vi på rätt väg? Är det några vä­gar vi borde lämna för att slå in på andra och nya?

Det viktiga år inte hur det går för Täby församling i framtiden, utan hur det går för människorna.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s