Om Jesus -Jonas Gardells Credo

Har nu med behållning läst Gardells ”Om Jesus”. Hans utgångspunkt verkar vara den som Ingemar Ström angav när en journalist frågade honom hur han förberedde sina radioandakter -”Jag försöker tala mig själv till rätta”. En bra utgångspunkt.

Gardell kan bli tröttsam,men det är mödan värd att följa honom till slutet.

Vid läsningen kommer jag att tänka på Martin Luthers reflektion i ”Om den trälbundna viljan” över förnuftets(i vid mening) plats i förhållande till kunskap. Ungefär så här(mycket förenklat) säger ML. Kan kan vinna kunskap på tre plan. 1) förnuftets plan(Om vi stannar här, säger ML måste vi konstatera antingen att Gud inte finns,eller att Gud är både ond och god, eller att det egentligen inte finns någon ondska i världen -alla tre ståndpunkterna är orimliga för en kristen) 2) trons plan, på detta plan kan man äga kunskap som är lika sann och lika säker som på förnuftets plan ,men man finner sig i paradoxer och man förstår att logiken inte är ett tillräckligt ”verktyg” för att behandla existentiella frågor på ett uttömmande sätt 3) härligheten ljus, i härlighetens ljus (när vi är hemma hos Gud) förstår vi och har den kunskap vi inte nådde fram till på de två första planen.

Denna indelning är meningsfull.Den påminner om KG Hammars distinktion mellan ett ”poetiskt förhållnings sätt” och ett logiskt,när det gäller textförståelse.

Egentligen gör vi alla dessa distinktioner vid olika möten i livet med texter och människor.Fast vi tänker inte så ofta på det.Fundamentalisterna stannar i den återvändsgränd som det första planet innebär. Detta är en av anledningarna till att fundamentalister ofta är ateister.!!(Eller att ateister ofta är fundamerntalister-när de läser religiösa texter- vilket de dessutom inte sällan förnekar).

Johan Gardell har hela denna problematik med möjligheten och omöjligheten att erhålla och bearbeta kunskap,helt klart för sig. Kanske är hans främsta bidrag- vetenskapsteoretiskt! För utom förkunnelseinslaget,förstås.

Biskopsvalet i stockholm överklagat

Anders Roos ,kpr i sollentuna-har överklagar biskopsvalet i sth. Till Svenska kyrkans Valprövningsnämnd.Beklagligtvis(inte för honom-utan för valprocessen) delar jag hans synpunkter. Jag har samma syn som han har,på det kyrkorättsliga.Det är viktigt att detta blir utrett.Jag har tillfört ärendet mina tidigare publicetade tankar.Bla på denna blogg-men även på andra sätt.

Man kan tycka att formaila inte har någon större betydelse , för valresultatet.Men det tycker kanske inte den röstberättigade som förvägrats avge sin röst?

Det är mycket beklagligt att en valproces-som är så unik i Sverige-har skötts på ett så bristfälligt sätt,som i detta fall.

Fortsättningen blir spännande!

Jag vill gärna och med kärlek betona att in kritik inte är en kritik mot de personer som fått röster i biskopsvalsprocessen.

Biskopsvalet i Stockholm och beslut om de anmälda prästerna

I dag var det biskopsval i Stockholm. 1:an och 2:an i första valomgången fick flest röster också denna omgång.Eva Brunne fick 238 röster och Hans Ulfvebrand fick 160 röster -av 840 röstande.

Nu tänker jag att det måste kännas skönt för de övriga bland de 8 att kunna andas ut.Det är en lång väntan i dessa processer.Hur slutvalet går vet ingen i dagsläget.Man kan inte ens gissa. Men nu vet vi vilka vi har att hålla oss till. Biskopen är viktig som symbol och funktion.Därför är det viktigt att vi alla ger vår biskop fullt stöd, eftersom att vara kyrka per definition är ett lagarbete.Eller en gemenskapstillvaro.

I dag kom också ett nytt beslutsmeddelande från Domkapitlet i Stockholm -angående två präster som anmälts för att i sina privatliv inte levt på rätt sätt(utan genom sina liv skadat det anseende en präst bör ha). Jag har sagt det förut-och säger det igen- att jag inte förstår varför detaljer i dessa mål sprids till pressen eller ens antecknas i de offentliga delarna av protokollet. En sak är att de anmälda själva-eller anmälarna- är fria att ge offentlighet åt sina versioner.Men domkapitlet borde kunna inskränka sin offentlighet till att i första hand omfatta besluten och beslutsmotiveringarna-det andra är veckotidningsmässigt.

Vigselrätten igen

Eftersom andra(bloggare bla) tagit mitt inlägg om att jag är övertygad om att de flesta i Sverige som nu gifter sig i kyrkan-skulle fortsätta att göra det,även om kyrkan förlorar/avstår från vigselrätten-så vill jag förtydliga mig. Dels så menar jag verkligen vad jag skrev. Kyrkbröllopen skulle förmodligen inte minska särskilt mycket,även om det blev en obligatorisk civilrättslig  registrering(förmodligen hos skatteverket) av äktenskapet.De som argumenterade tvärt om har underskattat kyrkomedlemmarnas fromhet och kyrkobröllopets betydelse.

Men en annan sak är att det just nu, kanske av homosexuella par upplevs som ett svek om kyrkan avstår från vigselrätten. Om det är så-är det ett gott skäl för att behålla den.

Skärtorsdag – ”Jag har gett er ett exempel”

Order skärtorsdag kommer av det gamla ordet ”skär” som vi numera endast har kvar i uttrycket ”En ren och skär lögn”. På vår släktgård , Ottersjö i Halland, heter sjön Skärsjön. Den har mycket klart vatten -man kan,om det är stilla, se botten på flera meters djup. Vattnet är rent -”skär”betyder  helt enkelt rent. Det som blev rent på den första skärtorsdagen var lärjungarnas fötter. Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Han säger själv att det är för att ge dem ”ett exempel”.Exemplet skulle visa att ”Den är störst som tjänar mest” – dvs rätt ledarskap är att vara andras tjänare. Det var också på skärtorsdagen som jesus sa ”Ett nytt bud ger jag er-att ni skall älska varandra”.

Jonas Gardell skriver en bok om Jesus och om att han tror på Jesus. Det är bra.Det är naturligtvis inte sannt att ”The media is the message” -men det ligger en sanning i det. Budbäraren har betydelse för hur budskapet uppfattas.Vi har ju en objektiv ämbetssyn som Lutheraner. Luther lär ha sagt att även om djävulen själv skulle dela ut nattvarden så var det nattvarden i alla fall(Om brödet och vinet tas emot i tro under orden ”för Dig utgivet” och ”för dig utgjutet”)Och läses evangeliet så kan man ju lyssna till det oavsett vem som läser.Men jag tror att många människor har svårt att se saken så.De vill inte ta till sig att prästen också är en ”fattig syndare” -fastän de egentligen vet det.Kanske är det så att endast den som åtminstone varit halvvägs ner i helvetet på ett trovärdigt sätt kan predika Guds nåd och kristi kärlek?

Stilla veckan……………….

Vi är i början av stilla veckan.Tid för eftertanke. Vad man skall tänka på? Kanske på att sakta in,dra ner på tempot.(Om det är för högt så att du blir fartblind, uttröttad eller ofocuserad). Det är märkligt att om man skyndar sig riktigt mycket så hinner man nästan inte få något gjort med kvalité. Tommy Hellsten har skrivt en bok med titeln. ”Ju mindre du gör-desto mer får du gjort”(Cordia) Den är riktigt bra!

Isen är ännu kvar inne i viken,därvi bor. Men nu kommer öppet vatten närmare och närmare. Många sjöfåglar har återvänt. Jag besiktigade min MC i morse.Tog sen en tur på några mil. Det är ungefär samma känsla av frihet med att åka MC som med att rida eller segla. Dessa sysselsättningar är bra för själen. Själavård,helt enkelt.