Andrum i Arninge

ANDRUM I ARNINGE – ett interreligiöst projekt .

 

Miljöpartiet de Gröna i Täby har genom Jonas Paulsson motionerat om byggandet av en moské i  Täby.

Jag delar tjänsteutlåtandets mening att det måste ankomma på företrädarna för muslimerna i Täby att göra en sådan framställning -och inte ett politiskt parti i fullmäktige.

Men motionen har ändå väckt några tankar hos mig som jag vill dela med er.

 

Muslimerna i Täby, företrädda av muslimska kulturföreningen, har haft problem med en

Lämplig och värdig lokal för fredagsbönen. Täby församling har, genom mig, upplåtit lokaler

i Tibble församlingsbyggnad för fredgsbönen. Av olika anledningar, bland annat vårt behov

av att själva använda lokalerna, har detta inte varit en långsiktig lösning.

 

Täby församlings kyrkoråd har givit mig i uppdrag att utreda församlingens lokalbehov i

Arninge – Hägernäs strand. Vi har S.Olovs kyrka som den närmaste lokalen, men den är för

okänd och människornas sociala rörelsemönster gör att den av många inte upplevs som en

kyrka för de som bor i Hägernäs strand och som kommer att bo eller verka i Arninge.

 

I Nacka bygger muslimer och svenska kyrkan tillsammans en gemensam lokal som de kallar

 ”Guds hus” -som jag förstått det är det en kyrka och en moské i samma byggnad. I Fisksätra

har samarbete mellan muslimer och kristna pågått en längre tid.

 

Jag skulle vilja gå ett steg längre och bygga något som kunde kallas ANDRUM I ARNINGE.

 

Det skulle vara ett rum för andlighet, där olika trosriktningar kunde få plats. Jag tänker

närmast  på medlemmar i; muslimska kulturföreningen i Täby , Täby församling,

Grindtorpskyrkan, Romersk- Katolska  församlingen i Täby(Vår Frus …)Säkert finns andra

Intressenter.

 

 Även icke-Gudstroende skulle ha sin givna plats . Det finns många andliga människor

och personer med andliga intressen som inte kan säga sig tro på Gud.

 

Intressenterna i ANDRUM I ARNINGE  kommer inte att kunna formulera en gemensam

troslära -men det är nödvändigt att man formulerar en gemensam värdegrund. Kanske kan

man enas omkring det åttonde sakramentet: att ge plats och tid för TYSTNADEN.

 

Jag tror inte att man kan enas om gemensamma gudstjänster. Men de olika samfunden kunde  fira

 gudstjänst i ANDRUM.Vi borde kunna enas om

en gemensam lokal eller byggnad. Och om gemensamma manifestationer för fred, frihet och

jämställdhet mellan folkgrupper och mellan barn och vuxna och mellan män och kvinnor.

 

Man kunde ha konstutställningar, föredrag och konserter. Debattkvällar.

 

Människan i dag är omgiven av ett enormt informationsflöde och ett högt tempo i det dagliga

Livet. Vi behöver alla – oavsett tro -eftertanke, tystnad ,meditation och reflektion. Vi behöver

 vårda andligheten som är nödvändig för ett bra liv.

ANDRUM I ARNINGE är ett projekt som  jag menar att Täby kommun borde engagera sig i

på olika sätt. Kanske genom att upplåta mark. Kanske genom att uppföra en byggnad och hyra

ut. Kanske genom att utlysa en arkitekttävling. Detta får kommunens fullmäktige ta ställning till

 när(och om)en framställning kommer från intressenterna.

S:t Peters divine Kristi Himmelsfards dag

Massa kl 0830.Det ar det varje morgon.I denna mangmiljonstad kom det 4 personer och sa vi.Guidening av katedralen,som ar varldens storsta katedral(Peterskyrkan i rom at definitionsmassigt inte en katedral-fick vi lara oss)Langd:2 fotbollsplaner. Byggdes med borjan 1890 ca.Da immigrantstrommen var som storst.I koret tva stora menohror och tva stora vaser skankta av Japans kejsare-detta for att visa att alla oavsett tro ar valkomna.Manga kapell-vart o ett som en kyrka.Ett tillagnat S:t Ansgar.Till katedralen horde skola,biskopsresidens,domkapitelshus mfl byggnader.Hur finansieringen riktigt gick till fattade jag aldrig.Till katedralen horde en forsamling,vars kyrkoherde var var vard.Hon var fore detta diplomorganist.Forsamlingen besrev omfattande arbete bland hemlosa och fattiga.Kyrkoherden betonade att en vanlig sondag var ca 40% forsamlingsmedlemmar,resten sokare,turister eller ngt annat.Darfor hade de sarskilda frivilliga som arbetade som ”valkomnare” varje sondag.Tog hand om folk,halsade,visade till ratta osv.

Kyrkoherden berattade att hon fore varje brollop hade tre obligatoriska vigselsamtal.Hon forsokte lara brudparen att be tillsammans.och att ge dem verktyg for god kommunikation med varandra-icke-moraliserande.

I katedralen 4 gudstjanster varje sondag.2 gtj varje vardag.

Den anglikanska episkopala kyrkan ar ganska lik svenska kyrkan nar det galler liturgi.Veckomassan var nastan ordagrann enligt var handbok.

Efter gtj och samtal/foredrag bjod de oss pa lunch.Stor uppstallning:4 biskopar +andra praster var dar.De uppskattade vart besok.De tyckte att det var forvanande mang aprostar i stockholm-men da skall man komma ihag att de har forvanande manga biskopar!

Fortsattning minnestankar fran USA-kyrkor

Var sjuttonde person i USA ar Latinos- var 4;e under 18 ar ar Latinos.

Statement fran ECAS ledning: Alla kyrkans medlemmar ar missionarer(dvs skall betraktas som sadana).Vad ar kyrkan for medlemmarna?Ett vattenhal? Entankstation dar man fyller pa-som man tankar sin bil? En ny liknelse kommer har:kyrklan/gudstjansten ar ett ”gym” dar man bygger upp sin halsa och sina muskler(de andliga).

Kyrkan har inte en mission -utan Guds mission har en kyrka.

Mission ar nar Gud restaurerar samhallet!

”I begynnelsen var samarbete inom treenigheten!”

”Gods buissness in the vorld is to restore community”

Trendbrott i USA(liksom hos oss?) Mission utgar numera mera fran forsamlingen an fran nationell niva.(SKM finns inte langre).

Betoning av vardet av (goda)relationer mellan kyrkans nivaer(nationell,stift, forsamling).Relationerna kan -nar de fungerar som bast-beskrivas som en hybridbil.Det enda systemet tar over nar det andra lamnar(kopplas ur?)

Dialektik mellan Guds smarta i varlden och –varldens smarta i Gud(Jag forstar det inte riktigt,men skall meditera over det)

40-50% av USA:s befolkning ar nu pa ngt satt kyrkotillhoriga.Men det minskar.Det ar en allman trend att man inte haller sig till ett marke.Hor 30 ar sedan fanns 2 olika gymnastikskor i dag minst 50 olika.Samma med kyrkor.Man ar inte trogen.Darfor vaxer det upp:Rockkyrkor,pratkyrkor,osv osv -det finns snart en for var mans smak(och i USA ar en del av vem kommersiella)

Har jag skrivit det forut?:Organisationen later mer och mer pengar stanna i forsamlingarna-och sparar pa nationell och stiftsniva.

Av myrkans medlemmar ar 96 % vita och medelalderna ar 16 ar hogre an USA:s medeladter.(Nu kollade siffror) Detta at fantastiska utmaningar-men verkar inte nedsla kyrkoledningen.De tror pa sin sak och ser med humor och sjalvdistans pa sig sjalva och sitt uppdrag(mer av det hos oss!!)

Att 200 forsamlingar brutit sig ur och bildat en egen kyrka(synod) sorger de inte-for de var ju sa olika i ideologi/teologi.

Malet -sa biskopne- ar att 1% av befolkningen skall attraheras av det kristna budskapet i dess speciella Lutherska tappning som det kommer fran synoden. De skulle da oka till ca 8.000 medlemmar.

Jag har skrivit av nagra tankar rakt upp och ner,och vara i undantagsfall varderat/kommenterat dem.

ELCA

I gar var vi pa HQ hos ELCA.ElCA organiserar ca 10.000 lutherska forsamlingar i USA. De har farre medlemmar an Svenska kyrkan. DE lagger inte samman forsamlingar.Men nar de inte kan fungera upphor de!

Ngt att tanka pa for oss? Manga manga sma forsamlinga altsa.

Aterkommer-nu ut till massa i NY.

Lutheran School of Theology at Chicago

I dag har vi besokt hogskolan som ar i rubriken.Den ligger nara Chicagos Universitet.Omrader ar varldens mest bokhandelstataste!

Intressanra genomgangar om deras utbildningar har.Att bil prast i Lutherska kyrkan har betyder minst 4 ars studier efter antagning.Lite mindre an i Sverige saledes.

Hog niva.Enkla omstandigheter.Bra stamming. Pa em fick vi traffa en varldsberomd teolog.David Traisy(? stavning).Intressant och inspirerande.

I morgon besker vi centralen for forenade Lutgerska kyrkor i USA ca 5 milj medlemmar. Sen aker vi till NY pa em.