Solosång av min dotter Sofie

Under högmässan i Vallentuna den 2 augusti medverkade även min äldsta dotter, Sofie med några sakrala Mariasånger.

Vi lyssnar på Marias Vaggsång av Max Reger i en videoupptagning från tillfället.

 

Och sedan  Ave Maria av Caccini/Vladivmir Vavilov…

 

Vill du boka Sofie för ett sångjobb?  Då kan du ringa henne på 073-3323384. Du kan också besöka hennes artisthemsida www.sofiebjorck.com för mer information om hennes
olika program, artistiska samarbetspartners, med mera.

Färre gudstjänster o färre församlingar leder till färre gudstjänstfirare

Färre gudstjänster leder till färre kyrkobesökare

 

I dagens(13/8 2015) nr av KT diskuteras fenomenet med färre besökare i söndagens gudstjänster. En av de främsta orsakerna är att antalet söndagsgudstjänster minskat drastiskt sedan år 2000. Detta beror dels på att antalet församlingar minskat med drygt 1000! Och dels på ett felaktigt tänkande omkring att fira gudstjänst i sin egen kyrka.

Om man har ett pastorat med tre kyrkor som vardera rymmer 150 personer så kan det tyckas logiskt och förnuftigt att endast ha en söndagsgudstjänst i en av dessa kyrkor- om det normala antalet gudstjänstfirare brukar vara 40 per kyrka. 120 personer får ju gott och väl plats i en av dessa kyrkor –varför då hålla tre kyrkor i gång?

Men det fungerar inte så. Människor fungerar inte så. Dessutom kanske det är ett par mil, om det är glesbygd, mellan kyrkorna.

Omkring varje kyrka bör det finnas en grupp av intresserade människor som har denna kyrka som ”sin” kyrka. Det är denna kärna som kan växa om den har liv i sig själv. Om en sådan kärna saknas så kan man lika gärna sluta med söndagsgudstjänster i just den kyrkan. Men kärnan måste ges förutsättningar. Det handlar om en vettig organisation. Det handlar om att delegera ansvar. Det handlar om resurser(personal, pengar).

Att tro att en gudstjänstfirande församling tillfälligt skulle flytta sitt engagemang till en annan kyrka där det finns en annan gudstjänstfirande kärna är nog att tänka fel.

Altså: en av orsakerna till att antalet gudstjänstfirare minskar är att antalet gudstjänster har minskat, drastiskt. En högmässa är en rit. Den totala livsriten kan man gott säga. Riten bygger på upprepning och igenkännande. Det blir inte mycket till rit i en kyrka som kanske har högmässa en gång i månaden eller mindre. Dessutom är långsiktigt relationsbyggande viktigt. Människor som man endast träffar i gudstjänstsammanhanget har inte tillräckliga relationer för att bli en församling. Församlingen måste, i någon mening, vara en församling innan den träffas i mässan. Det handlar kanske om bygdegemenskap(kvartersgemenskap). Kanske om gemensam affär, bensinmack och skola. Helst skall man ha träffat själasörjaren i något annat sammanhang än som predikant – det räcker inte för att man skall lyssna och ta till sig predikan. Hels skall man kunna samtala om gudstjänsten och predikan. Samtalsmöjligheter om kristen tro, tvivel och sökande behövs.

Sen kan det vara trevligt med lite positiv statistik också. ”De kyrkliga handlingarna samlar fler deltagare än för fyrtio år sedan” ”Antalet besök vid särskilda dopgudstjänster har närmare fördubblats under perioden” (1968-2008)(Ninna Edgardh, Gudstjänst i tiden. ARCUS 2010)

 

Johan Blix, Täby

 

Goda förvaltare -9:e söndagen efter trefaldighet

Goda förvaltare  9:e söndagen efter trefaldighet –predikan i Vallentuna kyrka

 

Det finns många budskap i dagens texter.I evangeliet berättar Jesus en liknelse(alltså en påhittad historia som har till syfte att åhöraren skall tänka själv). Liknelsen handlar om de tre tjänarna som ,under deras chefs frånvaro, skulle förvalta en tilldelad summa pengar. Fem talenter, respektive två talenter och en talent. En talent är inte lite pengar, fem skulle i dag motsvara mer än en årslön för en vanlig svensk. En talent är  uppskattningsvis minst 150.000kr.

Liknelsen berättar att den som var djärv och frimodig fick gåvan att blomma-att växa. Medan den som var rädd inte åstadkom något alls, med det han skulle förvalta. Alla har vi fått talenter att förvalta av Gud. Det är våra liv och vår personlighet. Alla människor – jag upprepar alla- har fått ett liv att förvalta och en personlighet med olika nådegåvor att förvalta. Det är så att vi har fått förutsättningar- olika förutsättningar. En har fått förutsättningen att sjunga. En annan att spela. En har fått förutsättningen att predika, en annan att se och hjälpa medmänniskor i nöd. En har fått förutsättningarna att bära mycket och tunga saker, en annan har fått förutsättningarna att springa fort. En har fått uthållighetens förutsättning –en annan förutsättningen att bli en bra advokat. Osv. ,osv, osv –alla har fått en eller flera talenter att förvalta. Men om man inte gör något av det kan fått. Därför att man är rädd för att det skall bli fel –då blir det inget av det hela. Et finns ett annat bibelord som har stor släktskap med dagens liknelse. Det lyder: ”Man tänder inte ett ljus för att sätta det under sädesmåttet”(Matt 5:15) Gamla översättningen löd: ”Man skall inte sätta sitt ljus under ena skäppo.”

Förvaltare av Guds skapelse –vårt globala miljöansvar

I dagens GT-text säger Gud till oss människor.” härska över havets fiskar och himmelens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden………….jag ger er fröbärande örter och alla träd med frukter att äta………..”

Allt liv är heligt. Och vårt förvaltarskap ,vårt ansvar för skapelsen, innebär att respektera, vörda och vårda allt liv. Vi skall använda våra talenter klokt och ansvarigt i detta sammanhang. Det innebär att industriell uppfödning av djur, där de fråntas möjligheten att lev enligt sina talenter, sådan uppfödning skall motarbetas och fördömas. Djurtransporter skall ske med värdighet och djuren skall inte proppas fulla av antibiotika eller andra mediciner, för högre lönsamhet. Här har vi en skyldighet att inte gräva ner våra åsikter och hanslingar – som den rädda tjänaren i liknelsen grävde ner sin anförtrodda talent. Här har vi möjligheter som konsumenter att vara noga med vilka livsmedel vi köper. Vi har också ett ansvar som Goda förvaltare att dra ner på förbrukningen av olja och andra fossila bränslen så att jordens miljö ger bra förutsättningar för allt liv. Livet i människor, djur och växter. Vi har ansvar för miljön, för skapelsen som vi själva är en tydlig del av, genom att vi lever ,rör oss och är till. Vi kan –filosofiskt- formulera att Gud är existensen och att allt som existerar är ”Guds kopp”. Att vara goda förvaltare är i detta perspektiv att vi är rädda om Guds kropp, som vi är delar av. Det är dessutom en fråga om överlevnad också  för oss själva och för  våra barn och barnbarn.

Förvaltare av Guds nåd – vårt särskilda ansvar som kristna

Episteltexten i dag talar om att vi skall vara förvaltare av ”Guds nåd, i dess många former.” Mera övergripande beskrivs också hur detta skall gå till. ”Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna”( 1 Petrusbrevet 4: 7-11). Gamla översättningen tycker jag också här är bättre: ”….ty kärleken överskyler en myckenhet av synder…” Det sägs också: ”Var gästfria mot varandra utan att knota.”

Att vara förvaltare av Guds nåd kan förstås på två andra sätt. Det första är att rätt förvalta nådegåvorna. Kyrkan finns där ordet rent och klart förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Att predika(om så behövs också med ord!), att döpa, att undervisa i och om kristen tro, att fira nattvard och att ta emot bikt (eller enskild själavård)- allt detta är att förvalta Guds nåd. Och det är viktigt.

Det andra sättet att förstå förvaltandet av Guds nåd utgår från ett helt annat bibelord. Nämligen         1 kor 4:1-2 ”Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter”

Vilken är Guds hemlighet, som vi skall förvalta? Jag tror att det är omvändhetens princip. Att det som ser stort och märkvärdigt ut – kanske inte egentligen är så mycket värt. Och att det som ser litet och oansenligt ut, kan vara stort och rymma oanade möjligheter. Att ett barn ibland kan förstå klarare och mera än en vuxen. Att den som inte har något att förlora-den som är fattig (också i anden)- har lättare för att vara helt ärlig. ”Att det är saligare, bättre för en själv, att giva än att taga.” Det tydligaste exempel på denna Guds hemlighet, som vi skall förvalta. Omvändhetens princip. Det tydligaste exemplet är Jesus som korsfäst. Alla som såg honom där trodde att han hade förlorat.

Men i fastan sjunger vi frimodigt : ”O du som vann på korsets stam/vinn oss på nytt var dag, till dess din kärlek, o Guds Lamm,/blir vår och världens lag.” (Sv ps 137: 6)

Goda förvaltare -av våra egna liv

Tillbaka till utgångspunkten. Hur lever vi våra liv? Hur tar vi hand om de talenter som vi fått? Vi skall använda våra talenter för att bekämpa dumhet, översitteri och fanatism. Vi skall använda våra talenter till fred och försoning. Då duger det inte att gräva ner dem. Vi skall avvända våra talenter till att göra en insats för vår gemensamma miljö. Vi skall använda våra talenter till att släppa fram Guds nåd- så att människor blir upprättade, befriade och glada. Och så att vi sprider framtidstro. Vi skall vara generösa med det heliga Ordet och med dopet, undervisningen och nattvarden. Och vi skall vara snälla mot våra egna kroppar – de är ju andens tempel.

 

Och allt detta hör ihop. Goda förvaltare av skapelsen, av Guds nåd och av våra egna liv. AMEN!