Biskopsvalet i Stockholm

Det har varit biskopsprovval i Stockholms stift.Egentligen borde det heta något annat än provval,eftersom detta var är ett första officiellt steg i processen om vem som skall bli biskop.Stiftsstyrelsen hade tillsatt en samrådsgrupp som skulle formulera en sökprofil och sedan föreslå lämpliga kandidater att rösta på i provvalet.I samrådsgruppen fanns också ett antal präster från de olika kontrakten, utsedda av kontraktsprostarna.Ett av samrådsgruppens ställningstaganden var att det inte skulle gå partipolitik i biskopsvalet.

Samtrådsgruppen presenterade sin kanditatlista.Men sedan kom det till överläggningar i nomineringsgrupperna(de politiksa partierna , inte minst). Resultatet blev att röstningen i mångt och mycket kom att följa partilinjerna. Hans Ulfvebrand, vann sensationellt provvalet stort.Grattis! Och Eva Brunne blev övertygande tvåa.Grattis! Hans var (M)-kandidaten och Eva (s)-kandidaten. Alla visste säkert inte om detta,men de som varit på partimöten visste.

Många av de som röstade(en majoritet?) visste inte om att just de namn som föreslogs på valdagen skulle komma att vara med.Det var lika många som föreslogs vid sidan om samrådsgruppens förslag som i den.Tre av de som fick så många röster att de går vidare till nästa omgång,fanns inte på samrådsgruppens förslagslista -bland andra vinnaren av provvalet.Nu kan man hävda att just detta är ett uttryck för en fungerande demokrati. Att de röstande visade sitt missnöje med samrådsgruppens förslag genom att ge majoriteten av rösterna till en kandidat som föreslogs på valdagen.Men vad det handlar om är också något annat.Nämligen det inofficiella arbetet i nomineringgrupperna.Det fanns en officciell nomineringsprocess -som alla röstande kunde ta del av.Och en inofficiell nomineringsprocess -som i huvudsak endast var känd inom nomineringsgrupperna(partierna).Man kan fråga sig  om det inte varit bättre att låta nomineringsgrupperna öppet nominera sina kandidater? Men saken är komplicerad. Prästerna har lika många röster som de förtroendevalda. Och de flesta präster röstar förmodligen inte efter partilinjer.Saken blev inte klarare av att samrådsgruppen endast offentliggjorde namnen på de som de själva nominerade -och vägra de lämna ut(!)namnen på de andra nomineringarna som inkommit till stiftsjuristen.

Att en dag samla nästan 900 personer i en och samma lokal för att välja biskop, kan verka väldigt demokratiskt- som en gammaldags kyrkstämma eller ett stormöte som var populärt på 70-talet. Men faktum är att väldigt många av de röstande inte hade någon kunskap om de personer som man förväntades kunna välja mellan.Detta är jag helt säker på.

De oskrivna reglerna vid biskopsvalet kombinerade med den process som nu administrerats och uppstått är en kombination som manar till eftertanke. De oskrivna reglerna är att kandidaterna inte själva får visa för stort intresse. Om någon skulle presentera ett program-tala om vad man vill- så skulle det anses som diskvalificerande. Efter provvalet -dvs efter första valomgången- kan man möjligen tydligare presentera sig och sitt program. Borde det inte ha skett tidigare?

För mig är det självklart att vara lojal mot min biskop och att som kontraktsprost hjälpa henne eller honom ,vem det än är som blir vald. Och mina tveksamheter mot den komplicerade och svårgenomlysbara processen -är inte en kritik av de personer som vi röstade på. Kasnske bör man tänka annorlunda inför nästa val? Varför inte en öppen hemsida på internet där alla som vill kan nominera kandidater och diskutera dem-och där kandidaterna själva får svara på frågor ?

Annonser

Stanley Sjöberg om biskopsvalet

I dag skriver Stanley Sjöberg att vi som väljer i biskopsprovvalet i morgon bör rösta på någon som har icke-liberateologisk identitet,för att inte förstöra ekumeniken.Det är en märklig allians mellan högkyrkliga svartrockar och slipsförsedda frikyrkopredikanter.

Saken är inte alldeles enkel. Men vi skall givetvis aldrig ge upp vare sig våra åsikter eller vår tro, för att få komma med i de ekumeniska finrummen.En biskop är- inte minst- försvarare av kyrkans ordningar och kyrkans lära. Vår kyrkas ordningar och lära fastställs av kyrkomötet. Där finns beslut om att ingen får bli präst i vår kyrka som inte kan samarbeta med andra präster, oavsett kön.Där finns beslut om att bejaka homosexuell kärlek och betrakta den som likvärdig med hetrosexuell kärlek.Ekumenik måste bygga på ömsesidig respekt för varandras tro och åsikter.Detta är så lätt att förstå när det gäller religionsdialog(samtal mellan kristna-judar-muslimer,hinduer osv)-varför är det så svårt att förstå inom den kristna familjen? Vi har ändå det viktigaste gemensamt,som ett bålverk mot världens förvärldsligande. Vår tro på allts Helighet och på Kristi frälsningsgärning och den orubbliga tron på försoningen och Kärleken.

Ledarinvingnin i dag

I dag är det ledarinvingnig i Tibble kyrka. Det är sas examen och ”vigning” av de ungdomar som efter konfirmationen gått vår ledarskola på 3 terminer. Det brukar vara ca 100 som anmäler sig varje höst och efter 3 terminer ca 40 som fullföljer och blir vigda(vi brukar säga invigda men det är samma sak).Detta har blivit en stor fest.Föräldrar,kompisar och far o marföräldrar kommer.Man har blommor med sig.

De som ansvarat för undervisningen håller tal.Jag håller ett tal. De får diplom och en ledar-CD. Själva vigningen sker med handpåläggning och bön.

I tag tänker jag tala om att ledarens avgörande redskap är ledaren själv med sin personlighet.Och att den viktigaste ledarutbildningen handlar om att arbetar på sin personlighetsutveckling. Inte minst att lära känna sig själv så att självbilden så bra som möjligt stämmer med andras bilder om mig.Men också att ständigt arbeta på sin egen förbättring- det är att upparbeta förmågan att förstå hur andra tänker, känner och har det.Samt att arbeta på att själv bli en godate människa.Kärleksfullare.

Snart kyndelsmäss- Gud är Ljus

På söndag är det kyndelsmässodagen.Det är min prästvigningsdag(1977 i Visby).Det som på söndag är episteltext var då aftonsångstext(det är väl snart ingen som vet vad det betyder?) I all fall har den texten följt mej sedan den dagen.”Detta är det budskap som vi har hört av Jesus Kristus och som vi förkunnar för Er:att Gud är ljus och intet mörker finns i honom.Om vi säger att vi har gemenskap med honom ,men vandrar i mörkret,ljuger vi och handlar inte efter sanningen.Men om vi vandrar i ljuset,liksom han är i ljuset,då har vi gemenskap med varandra,och blodet från Jesus,hans son,renar oss från all synd”(1 Joh 1:5-7).Denna text innehåller mycket att meditera över och att hålla fast vid. Vårt uppdrag,som kristna , är inte attt försvara kyrkan eller traditionerna,eller ens varandra (om det inte behövs och finns skäl för det).Vårt uppdrag är att alltid och över allt försvara livets och varje människas Helighet -med allt vad konsekvenser det för med sig.Det innebär också att våga,orka och vilja stå upp mot all ondska och förvrängt liv. Om detta projekt-som är det enda och det stora projektet-skall lyckas måste det ske i ljuset. Heligheten hos oss kan endast komma till sin rätt och i dagen om vi lever i försoning och förlåtelse. För det behövs insikten om allas lika värde och oskuld(vilket inte är detsamma som uteblivet ansvar eller insikt om desutuktionens kraft i oss alla). Gud är ljus och i det ljuset borde alla människor få leva: i glädje,gemenskap,framtidstro och skönhet- ja ett gott liv.

Jesus talar i FN:s generalförsamling

Den 17/1 skulle jag undervisa en konfirmandklass på vår lägergård Karlberg. Ämnet jag hade fått av lägerledningen var: Jesus.I stället för att börja prata gav jag ungdomarna en individuell uppgift.” Ni tänker er att Jesus kommer till jorden nu.Han skall hålla ett tal i morgon inför FN:s generalförsamling. Talet kommer att TV-sändas över hela världen.Ni får nu 30 minuter på er att skriva manus till talet-så som ni tror att Jesus skulle ha skrivit. Ni får inte samarbeta, eller sitta tillsammans så att ni kan se vad kamraterna skriver.” Manusen finns nu att läsa på www.tabykonfirmand.nu

Ungdomarna bär på en tydlig Kristusbild.En hoppfull bild,menar jag. Många säger att dagens ungdom inte vet något om kristendomen. Läs själv textertna ,och kommentera dem gärna.

USA:s president och Gotlandsvädret

När senhösten kommer över storsudret-

Då andas mistluren dovt och hest,över sjöytan och genom den mjölkvityllegråa dimman, som klibbar mot vindrocken.

Det är nästan kusligt,det är ruggigt,det är farligt och famlande.

När detta väder rådde på Storsudret sa alltid min kyrkoherde Johannes ”De här ä de bäste vädre………de här tyka ja um -fö nu kan de bare bei bettar” Johannes var en grundpessimistisk ooptimist-som ofta sa tänkvärda sanningar.Och just denna mening etsade sig fast i mitt medvetande.

Barack Obama har ett mycket bra utgångsläge för att lyckas med sitt ledarskap. Att många har sått sina tvivel redan innan han börjat-gör hans odds ännu bättre. Vad han än gör, aldrig så lite åt rätt håll -det kan bara bli bättre.Detta parat med positiva förväntningar,är ett mycket bra psykologiskt utgångsläge för att genoomgå en omställning av samhållet vad gäller miljöfrågor, ekonomiskt system och utrikespolitik. Allt detta och att han själv verkar vara en president som verkar ha hög intellektuell nivå och ett brinnande hjärta ger många: Glädje, gemenskap och framtidstro.

Änglar – strukturfrågor -fred i mellanöstern

I morse fick jag ett mail från en kvninna som berättade att hennes far på sin dödsbödd förvånat sa ”Oj en sån massa änglar jag ser.”-ungefär. Hon undrade om jag trodde att han verkligen sett änglar.Jag fick frågan på ”Fråga prästen” på Tabyforsamling.com -där kan du hitta både frågan och svaret i nästa vecka.

För några dagar sedan fick jag ett annat mail,som sa ungefär så här.”Jag hörde en röst som talade till mig när jag var i soprummet. Rösten sa att jag verkligen var en kärleksmänniska,en Jesusnänniska ”och jag hörde(mötte) också mig sälv som 6 åring………Vad var det jag upplevde?Jag är inte psykiskt sjuk.

Det är vanligt att människor har olika former av andliga upplevelser. Känslor, röster,syner, möten sammanhang som man förflyttas till osv -med andliga upplevelser menar jag här just sådana händelser/upplevelser som vi inte väntar oss och som vi inte kan förklara eller förstå utiftån rationellt tänkande eller ”vanliga” förklaringsmodeller.

(Det finns ju många andra andliga upplevelser också. Känslan vid en soluppgång över ett stilla hav. Upplevelsen som kan komma då jag ser på stjärnorna en klar natt. Eller hur jag lyfts bort ur tid och rum , av musiken under en riktigt bra konsert(det är just detta som är en bra konsert).)

Det finns ingen som kan svara på mina upplevelser bättre än jag själv.Man är själv expert på sig själv.Men det kan vara bra och tryggt att veta,att det är vanligt att människor har extraordinära upplevelser-som de tror sig vara ganska ensamma om. Ibland vill man inte berätta för någon -då man kanske är rädd att själva berättandet kan ”göra sönder” upplevelsen-relationen.Det som är riktigt skört, vill man inte utsätta för påfrestningar. Det är också på grund av samma funktion som man ”helst tvättar smutstvätten hemma”.

Gud har i alla tider talat till människor genom drömmar,genom röster,ljusfenomen och oförklarliga känslor.

I morse kunde kan läsa i SVD av Thomas Gur att våra svenska kommuner borde slås sönder och bli lika många som församlingarna i Svenska kyrkan -för att vitalisera/återskapa demokratin i vårt land. Något att tänka på för alla församlingssammanslagningsivrare i vår kyrka. Sen är det också så att församlingarna(socknarna) dessutom är kommunernas och den kommunala demokratins moder i vårt land.Men det skall jag inte fördjupa mig i här.

I morgon är det 1:a sönd efter trettondedagen.Och överskriften i evangelieboken är ”Jesu dop”.Det finns anledning att stanna inför att Jesus döptes i Jordanfloden. Den flod som i dag har en världsberömd ”västbank”. Berömd för sin säkerhetsson. Berömd för sina konflikter och och strider.Där döptes Jesus -där fick kan uppdraget. Mitt i konfliktfloden. Men Jordan är också en helt avgörande livgivare(utan rent vatten inget liv) för Israel,Jordanien,Palestina (Syrien klarar sig på annat vatten, tror jag).

I dag gråter Gud, när hon(eller han) ser människornas ondska invid Jordanfloden. Men änglarna finns och Gud slutar inte att tala till människor och slutar inte att möta dem. Jag ber att du skall be med mig om att Guds ande och röst skall ta plats i de stridandes hjärtan. Så att de förstår att det bara finns en framkomlig väg till ett värdigt och bra liv . Vägen som innebär inskt om att ingen äger det livgivande vattnet i Jordanfloden -det är vatten till liv för palestinier,Israeler,Jordanier -ja alla som behöver det.

Nu finns några nya artiklar längst ner under”Om johan Blix” -om du klickar där.